Hakk Şerleri Hayr Eyler

,  

Hakk şerleri hayr eyler
Zannetme ki gayr eyler
Ârif ânı seyr eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Sen Hakk'a tevekkül kıl
Tefvîz et ve râhat bul
Sabr eyle ve râzı ol
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Kalbin ana berk eyle
Tedbîrini terk eyle
Takdîrini derk eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hallâk-ı Rahîm oldur
Rezzâk-ı Kerîm oldur
Fa'âl-i Hakîm oldur
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bil Kâdî-i hâcâtı
Kıl ana münâcâtı
Terk eyle murâdâtı
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bir işi murâd etme
Olduysa inâd etme
Hakk'dandır o reddetme
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hakk'ın olıcak işler
Boşdur gam u teşvişler
Ol hikmetini işler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hep işleri fâikdir
Birbirine lâyıkdır
N'eylerse muvâfıkdır
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Dilden gamı dûr eyle
Rabbinle huzûr eyle
Tefvîz-i umûr eyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Sen adli zulüm sanma
Teslîm ol oda yanma
Sabr et sakın usanma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Deme niçin şol şöyle
Yerindedir ol öyle
Bak sonuna sabreyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hiç kimseye hor bakma
İncitme gönül yıkma
Sen nefsine yan çıkma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Mü'min işi renk olmaz
Âkil huyu cenk olmaz
Ârif dili tenk olmaz
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hoş sabr-ı cemîlimdir
Takdîri kefîlimdir
Allah ki vekîlimdir
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her dilde O'nun adı
Her cânda O'nun yâdı
Her kuladır imdâdı
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Nâçâr kalacak yerde
Nâgâh açar ol perde
Dermân eder ol derde
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her kuluna her ânda
Geh kahr u geh ihsânda
Her ânda o bir şânda
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh mu'tî ü geh mânî'
Geh darr ü gehi nâfî'
Geh hâfid ü geh râfî'
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh 'abdin eder 'ârif
Geh emîn ü geh hâif
Her kalbi odur sârif
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh kalbini boş eyler
Geh hulkunu hoş eyler
Geh aşkına dûş eyler
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geh sâde vü gâh rengîn
Geh tab'ın ider sengîn
Geh hurrem u geh gâmgîn
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Az ye az uyu az iç
Ten mezbelesinden geç
Dil gülşenine gel göç
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bu nâs ile yorulma
Nefsinle dahî kalma
Kalbinden ırâk olma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Geçmişle geri kalma
Müstakbele hem dalma
Hâl ile dahî olma
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her dem onu zikreyle
Zeyrekliği koy şöyle
Hayrân-ı Hakk ol söyle
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Gel hayrete dal bir yol
Kendin unut O'nu bul
Koy gafleti hâzır ol
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her sözde nasîhat var
Her nesnede zîynet var
Her işde ganîmet var
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Hep remz ü işâretdir
Hep gamz u beşâretdir
Hep ayn-ı inâyetdir
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Her söyleyeni dinle
Ol söyleteni anla
Hoş eyle kabûl cânla
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Bil elsine-i halkı
Aklâm-i Hakk ey Hakkı
Öğren edeb ü hulku
Mevlâ görelim n'eyler
N'eylerse güzel eyler

Vallâhi güzel etmiş
Billâhi güzel etmiş
Tallâhi güzel etmiş
Allah görelim n'etmiş
N'etmişse güzel etmiş

Yorum Gönder