Bir Selâm Gönderdim Merd-i Merdâne

Bir selâm gönderdim merd-i merdâne
Merhabâ efendim la'l-i dürdâne
Burc-i hidâyetde güneş görenler
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân’e

Ne renklere düşdü bu devr -i zemân
Kalmadı bir yerde bir dârü'l-emân
Her kimde var ise vallahi îmân
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Ümmet-i Muhammed hâmil-i îmân
Hazret-i Kur`ân’dır îmâne dermân
Her kim ister ise rızâ-yı Rahmân
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Sirâc-ı neyyîr ehl-i îmândır
Mu'allim-i Kur`ân dârü'l-emândır
Her kim ki tâlib-i dâr-ı cinândır
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Mu'allimin kahr ü sitemi câne
Verilmez vallahi dürr ü mercâne
Her kim 'âşık ise Zât-ı Sübhân'e
Kurbân olur muallim-i Kur`ân'e

İsteyenler se'âdet-i ebedî
Gözleyenler dilde nûr-i Ehad'i
Her kim sever ise zât-ı Samed'i
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Görmez misin Mevlâ bizleri n'etdi
Kâfirler elinde terbiye etdi
Nice müslim kâfir ellerin öpdü
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Ta'lîm-i Kur`ân'dır efdal-i a'mâl
Kur`ân ile bulur bu îmân kemâl
Her kim ister ise bulmaya zevâl
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Ne kadar olsa da 'âlim-i 'âmil
Şöhreti olursa 'âleme şâmil
Ta'lîm-i sıbyâne olmasa mâil
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

İster ise olsun 'âlemde fâyik
Bu üstâd-ı kâmil fetvâya lâyık
Takdîr etse kemâlâtına lâyık
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Mu'allim-i sıbyân dârü'l-emândır
Mu'allim-i sıbyân nûr-i zemândır
Dest-gîr-i ümmet rahm-i Rahmân'dır
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Se'âdet-mend olan tutar hak sözü
Ta'lîm-i Kur`ân’dan ayırmaz gözü
Lutfiyâ hak sözden utanır yüzü
Kurbân olur mu'allim-i Kur`ân'e

Alvarlı Efe Hâce Muahammed Lutfî
Kaddesallahu Sırrahu'l-Âlî

Şehit Bayram Ali Öztürk Hoca

Yorum Gönder